വചനം ജഡത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു

തന്‍റെ പ്രവൃത്തി ചെയ്യാനായി പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിട്ടുള്ള സര്‍വശക്തനായ ദൈവം, അന്ത്യനാളുകളിലെ ക്രിസ്തു, മനുഷ്യവര്‍ഗത്തെ ശുദ്ധീകരിക്കുകയും രക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന എല്ലാ സത്യങ്ങളും വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. വചനം ജഡത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു എന്നതില്‍ അവയെല്ലാം ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. ഇതു ബൈബിളിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നതിനെ നിവർത്തിച്ചിരിക്കുന്നു: “ആദിയിൽത്തന്നെ വചനമുണ്ടായിരുന്നു. വചനം ദൈവത്തോടുകൂടി ആയിരുന്നു. വചനം ദൈവമായിരുന്നു” (യോഹ 1:1). വചനം ജഡത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു എന്നതിനെ കുറിച്ചു പറയുകയാണെങ്കിൽ, ലോകസൃഷ്ടിക്കുശേഷം ആദ്യമായിട്ടാണ് മുഴുവന്‍ മനുഷ്യവര്‍ഗത്തെയും ദൈവം അഭിസംബോധന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഈ അരുളപ്പാടുകള്‍ ചേർന്നാണ് ദൈവം മനുഷ്യവര്‍ഗത്തിനിടയില്‍ വെളിപ്പെടുത്തിയ ആദ്യ പാഠഭാഗം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. ഇതില്‍ അവൻ മനുഷ്യരെ തുറന്നുകാട്ടുകയും നയിക്കുകയും വിധിക്കുകയും അവരോടു ഹൃദയത്തിന്‍റെ ഭാഷയില്‍ സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ, അവന്‍റെ കാല്‍പ്പാടുകളും അവൻ ശയിക്കുന്ന ഇടവും അവന്‍റെ പ്രകൃതവും ദൈവത്തിന് എന്താണുള്ളതെന്നും ദൈവം എന്താണെന്നും അവന്‍റെ ചിന്തകളും അവനു മനുഷ്യരാശിയെ കുറിച്ചുള്ള ആശങ്കയുമെല്ലാം ആളുകളെ അറിയിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ അരുളപ്പാടുകൾ കൂടിയാണ് അവ. സൃഷ്ടിയുടെ സമയം മുതല്‍ മൂന്നാം സ്വര്‍ഗത്തില്‍നിന്നും ദൈവം മനുഷ്യരാശിയോട് സംസാരിച്ച ആദ്യ അരുളപ്പാടുകളാണിവ എന്നു പറയാം. വാക്കുകളിലൂടെ മനുഷ്യര്‍ക്ക് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുവാനും തന്‍റെ ഹൃദയത്തിന്‍റെ സ്വരം അവരെ കേള്‍പ്പിക്കുവാനും ദൈവം തന്‍റെ അന്തര്‍ലീനമായ സ്വത്വത്തെ ആദ്യമായി ഉപയോഗിച്ചതും ഇവയിലൂടെയാണ്.

അന്ത്യനാളുകളിലെ ക്രിസ്തുവിന്‍റെ അരുളപ്പാടുകള്‍

ഡൗൺലോഡ്