ദൈനംദിന ദൈവവചനങ്ങള്‍

കൂടുതല്‍

ദൈനംദിന ദൈവവചനങ്ങള്‍: ദൈവത്തിന്‍റെ പ്രത്യക്ഷതയും പ്രവർത്തനവും | ഉദ്ധരണി 76

നിങ്ങളുടെ വിശ്വസ്തത വാക്കുകളിൽ മാത്രമാണ്; നിങ്ങളുടെ ജ്ഞാനം കേവലം ബൗദ്ധികവും ആശയപരവുമാണ്; നിങ്ങളുടെ പരിശ്രമങ്ങൾ സ്വർഗീയാനുഗ്രഹങ്ങൾ പ്രാപിക്കുന്നതിനു മാ…

കൂടുതല്‍ കാണുക

ഗായകസംഘത്തിന്‍റെ വീഡിയോ പരമ്പര

കൂടുതല്‍

ക്രിസ്‌തീയ ഗായകസംഘത്തിന്‍റെ ഗാനം | “രാജ്യഗീതം: ദൈവരാജ്യം ലോകത്തേക്ക് ആഗതമാകുന്നു” | സ്‌തുതിഗീതം

ഇക്കാലത്ത് ദുരന്തങ്ങൾ അടിക്കടി സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അടിസ്ഥാനപരമായി, കർത്താവിന്‍റെ മടങ്ങിവരവിനെ സംബന്ധിച്ച പ്രവചനങ്ങൾ പൂർത്തിയായിക്കഴിഞ്ഞു. എങ്ങന…

കൂടുതല്‍ കാണുക