ദൈനംദിന ദൈവവചനങ്ങള്‍

കൂടുതല്‍

ദൈനംദിന ദൈവവചനങ്ങള്‍ | “നിങ്ങൾ യേശുവിന്‍റെ ആത്മീയ ശരീരം ദർശിക്കുമ്പോഴേക്കും ദൈവം ആകാശത്തെയും ഭൂമിയെയും പുതുതാക്കിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കും” | ഉദ്ധരണി 76

നിങ്ങളുടെ വിശ്വസ്തത വാക്കുകളിൽ മാത്രമാണ്; നിങ്ങളുടെ ജ്ഞാനം കേവലം ബൗദ്ധികവും ആശയപരവുമാണ്; നിങ്ങളുടെ പരിശ്രമങ്ങൾ സ്വർഗീയാനുഗ്രഹങ്ങൾ പ്രാപിക്കുന്നതിനു മാ…

കൂടുതല്‍ കാണുക