ദൈനംദിന ദൈവവചനങ്ങള്‍

കൂടുതല്‍

ദൈനംദിന ദൈവവചനങ്ങള്‍ | “മനുഷ്യ ജീവന്‍റെ ഉറവിടം ദൈവമാണ്” | ഉദ്ധരണി 258

കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ ലോകത്തിൽ പിറന്നു വീണ നിമിഷം മുതൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കർത്തവ്യം നിർവഹിക്കുകയാണ്. ദൈവോദ്ദേശ്യവും അവിടുത്തെ മുൻനിർണ്ണയവും അനുസരിച്ചുള്ള നിങ്ങ…

കൂടുതല്‍ കാണുക