ക്രിസ്തീയ ഡോക്യുമെന്ററി എക്സ്ട്രാക്റ്റ് "എല്ലാറ്റിനും മേൽ പരമാധികാരിയായ ഒരുവൻ": ദൈവം ഇസ്രായേല്യരെ ഈജിപ്തിൽനിന്നു വിടുവിക്കുന്നു

30 05 2021

To lead the Israelites out of Egypt, God sent the ten plagues to Egypt, exerted His authority by parting the seas, and freed the Israelites from their life of slavery—all of which exhibited His mighty power, and conveyed His great love and concern for the chosen ones.

Credits: https://www.holyspiritspeaks.org/special-topic/copyright.html

കൂടുതല്‍ കാണുക

Leave a Reply

ഷെയര്‍

കാന്‍സല്‍ ചെയ്യുക