ഏറ്റവും പുതിയ വീഡിയോകള്‍

ദൈനംദിന ദൈവവചനങ്ങള്‍

കൂടുതല്‍
  • ദൈവത്തിന്‍റെ പ്രകൃതവും അവിടുത്തേക്കുള്ളതും അവിടുന്ന് ആയതും
  • പ്രവർത്തനത്തിന്റെ മൂന്നു ഘട്ടങ്ങൾ
  • മനുഷ്യാവതാരം
  • ദൈവവേലയെക്കുറിച്ച് അറിയല്‍

ദൈനംദിന ദൈവവചനങ്ങള്‍: ദൈവത്തിന്‍റെ പ്രകൃതവും അവിടുത്തേക്കുള്ളതും അവിടുന്ന് ആയതും | ഉദ്ധരണി 258

കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ ലോകത്തിൽ പിറന്നു വീണ നിമിഷം മുതൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കർത്തവ്യം നിർവഹിക്കുകയാണ്. ദൈവോദ്ദേശ്യവും അവിടുത്തെ മുൻനിർണ്ണയവും അനുസരിച്ചുള്ള നിങ്ങ…

സഭാജീവിത സാക്ഷ്യങ്ങൾ

കൂടുതല്‍