ഏറ്റവും പുതിയ വീഡിയോകള്‍

ദൈനംദിന ദൈവവചനങ്ങള്‍

കൂടുതല്‍
  • ദൈവത്തിന്‍റെ പ്രകൃതവും അവിടുത്തേക്കുള്ളതും അവിടുന്ന് ആയതും
  • പ്രവർത്തനത്തിന്റെ മൂന്നു ഘട്ടങ്ങൾ
  • മനുഷ്യാവതാരം
  • ദൈവവേലയെക്കുറിച്ച് അറിയല്‍

ദൈനംദിന ദൈവവചനങ്ങള്‍: ദൈവത്തിന്‍റെ പ്രകൃതവും അവിടുത്തേക്കുള്ളതും അവിടുന്ന് ആയതും | ഉദ്ധരണി 254

ജീവന്‍റെ മാര്‍ഗ്ഗം ആര്‍ക്കും കൈവശമാക്കാനാവുന്ന ഒന്നല്ല, ആര്‍ക്കും എളുപ്പത്തില്‍ നേടുവാന്‍ സാധിക്കുന്നതുമല്ല. ഇതിനു കാരണം ജീവന്‍ ദൈവത്തില്‍ നിന്നു മാത്…

സഭാജീവിത സാക്ഷ്യങ്ങൾ

കൂടുതല്‍