ഏറ്റവും പുതിയ വീഡിയോകള്‍

ദൈനംദിന ദൈവവചനങ്ങള്‍

കൂടുതല്‍
  • പ്രവർത്തനത്തിന്‍റെ മൂന്നു ഘട്ടങ്ങൾ
  • ദൈവത്തിന്‍റെ പ്രത്യക്ഷതയും പ്രവർത്തനവും
  • മനുഷ്യാവതാരം
  • ദൈവവേലയെക്കുറിച്ച് അറിയല്‍

ദൈനംദിന ദൈവവചനങ്ങള്‍: പ്രവർത്തനത്തിന്‍റെ മൂന്നു ഘട്ടങ്ങൾ | ഉദ്ധരണി 22

ആ കാലഘട്ടത്തിലെ മനുഷ്യന്‍റെ ആവശ്യങ്ങൾക്കനുസൃതമായ പ്രവൃത്തിയാണ് യേശു ചെയ്തത്. മാനവരാശിയെ വീണ്ടെടുക്കുക, അവരുടെ പാപങ്ങളെ ക്ഷമിക്കുക എന്നതായിരുന്നു അവിടു…

സഭാജീവിത സാക്ഷ്യങ്ങൾ

കൂടുതല്‍