ക്രിസ്തീയ ഡോക്യുമെന്ററി എക്സ്ട്രാക്റ്റ് "എല്ലാറ്റിനും മേൽ പരമാധികാരിയായ ഒരുവൻ": ഐക്യരാഷ്ട്രങ്ങളുടെ ഉയർച്ചയും അതിൻ്റെ ദൗത്യവും

30 05 2021

On the basis of adhering to its founding principles of freedom, democracy, and equality … the US has played an important role in stabilizing the global situation and providing a balance for world order. It plays an irreplaceable role in safeguarding and stabilizing the global situation.

Credits: https://www.holyspiritspeaks.org/special-topic/copyright.html

കൂടുതല്‍ കാണുക

Leave a Reply

ഷെയര്‍

കാന്‍സല്‍ ചെയ്യുക