ദൈവം മനുഷ്യവർഗത്തെയും സകല ചരാചരങ്ങളെയും അടക്കി ഭരിക്കുകയും പരിപാലിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു

30 05 2021

ക്രിസ്തീയ ഡോക്യുമെന്ററി എക്സ്ട്രാക്റ്റ് "എല്ലാറ്റിനും മേൽ പരമാധികാരിയായ ഒരുവൻ": ദൈവം മനുഷ്യവർഗത്തെയും സകല ചരാചരങ്ങളെയും അടക്കി ഭരിക്കുകയും പരിപാലിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു

Under the heavens, mountains, rivers, and lakes all have their boundaries, and all creatures live and reproduce throughout the four seasons in accordance with the laws of life…. Would you like to know who rules over and sustains mankind and all things? Watch this Christian movie clip to find out more about the unique authority of God.

കൂടുതല്‍ കാണുക

Leave a Reply

ഷെയര്‍

കാന്‍സല്‍ ചെയ്യുക