ക്രിസ്തീയ ഡോക്യുമെന്ററി എക്സ്ട്രാക്റ്റ് "എല്ലാറ്റിനും മേൽ പരമാധികാരിയായ ഒരുവൻ": ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ ഉദയം മനുഷ്യരാശിയുടെ ഉന്നമനത്തിന് ആക്കംകൂട്ടുന്നു

30 05 2021

What caused the rise of the once glorious British Empire? And what led to its decline? Watch Christian movie clip The Rise of the British Empire Driving the Development of Mankind to find out more about the important part the British Empire played in the development of mankind.

Credits: https://www.holyspiritspeaks.org/special-topic/copyright.html

കൂടുതല്‍ കാണുക

Leave a Reply

ഷെയര്‍

കാന്‍സല്‍ ചെയ്യുക