ക്രിസ്തീയ ഡോക്യുമെന്ററി എക്സ്ട്രാക്റ്റ് "എല്ലാറ്റിനും മേൽ പരമാധികാരിയായ ഒരുവൻ": ഏതൊരു രാജ്യത്തിന്‍റെയും സകല ജനതയുടെയും ഭാഗധേയത്തിനു മേൽ പരമാധികാരം ദൈവത്തിനാണ്

30 05 2021

The ancient Roman Empire and the old British Empire became prosperous and powerful before people knew it, and then took a turn toward decline and ruin. Now, the United States of America has become the undisputed world superpower and it also has the irreplaceable role of maintaining and stabilizing the world situation. What kinds of mysteries are really hidden behind the rise and fall of nations? Who is ruling over the fates of every country and all peoples? This wonderful segment from the Christian movie, The One Who Holds Sovereignty Over Everything, will reveal these answers to you.

Credits: https://www.holyspiritspeaks.org/special-topic/copyright.html

കൂടുതല്‍ കാണുക

Leave a Reply

ഷെയര്‍

കാന്‍സല്‍ ചെയ്യുക