ക്രിസ്തീയ ഡോക്യുമെന്ററി എക്സ്ട്രാക്റ്റ് "എല്ലാറ്റിനും മേൽ പരമാധികാരിയായ ഒരുവൻ": ഇസ്രായേല്യരോടുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ വാഗ്ദാനം

30 05 2021

After hundreds of years of being held in check by the law, the Israelites ultimately faced the risk of being condemned and put to death by the law for their transgressions. They urgently called out to God, who gave them a promise—one that would change their fates and existence. So just what was this promise? The answer is revealed in this spectacular Christian movie clip, God's Promise to the Israelites.

Credits: https://www.holyspiritspeaks.org/special-topic/copyright.html

കൂടുതല്‍ കാണുക

Leave a Reply

ഷെയര്‍

കാന്‍സല്‍ ചെയ്യുക