ക്രിസ്തീയ ഡോക്യുമെന്ററി എക്സ്ട്രാക്റ്റ് "എല്ലാറ്റിനും മേൽ പരമാധികാരിയായ ഒരുവൻ": ദൈവം പ്രപഞ്ചത്തിനു മേൽ വാഴുന്നു

30 05 2021

The universe is infinitely vast, with innumerable stars in meticulous orbit…. Do you wish to find out who created the celestial bodies of the universe, and who commands their trajectory? Spectacular Christian movie clip God Ruling Over the Universe will show you the mighty power of the Creator.

Credits: https://www.holyspiritspeaks.org/special-topic/copyright.html

കൂടുതല്‍ കാണുക

Leave a Reply

ഷെയര്‍

കാന്‍സല്‍ ചെയ്യുക