ന്യായവിധി ദൈവഗൃഹത്തിൽ ആരംഭിക്കുന്നു

സർവശക്തനായ ദൈവം അന്ത്യനാളുകളിലെ തന്‍റെ ന്യായവിധിയുടെ വേലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അരുളിച്ചെയ്തതിൽനിന്ന് തിരഞ്ഞെടുത്തവയാണ് ഈ പുസ്തകത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്ന വചനങ്ങളെല്ലാം. ‘വചനം ജഡത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു’ എന്നതിൽനിന്ന് എടുത്തതാണിവ. അന്ത്യനാളുകളിലെ ദൈവത്തിന്‍റെ വേല തിരയുകയും പരിശോധിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സകലരും അടിയന്തിരമായി ആർജിക്കേണ്ട സത്യങ്ങളാണിവ. ദൈവത്തിന്‍റെ പ്രത്യക്ഷതയ്ക്കായി തീവ്രമായി അഭിലഷിക്കുന്ന സകലരെയും എത്രയും വേഗം അവന്‍റെ സ്വരം ശ്രവിക്കുന്നതിനു പ്രാപ്തരാക്കുന്നതിനായാണ് ഇവ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത്. വെളിപാട് പുസ്തകത്തിൽ പ്രവചിച്ചിരിക്കുന്നതിനു ചേർച്ചയിൽ, പരിശുദ്ധാവ് സഭകളോടു പറയുന്ന ദൈവത്തിന്‍റെ അരുളപ്പാടുകളാണ് ഇതിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. ദൈവത്തിന്‍റെ ഈ വർത്തമാനകാല വചനങ്ങൾ അവന്‍റെ പ്രത്യക്ഷതയുടെയും വേലയുടെയും ഉത്തമ സാക്ഷ്യമാണ്, ക്രിസ്തു വഴിയും സത്യവും ജീവനുമാണ് എന്ന വസ്തുതയ്ക്കുള്ള ഉത്കൃഷ്ടമായ സാക്ഷ്യവുമാണ്. ക്രിസ്തുവിന്‍റെ വരവിനായി കാത്തിരിക്കുന്ന, ദൈവത്തിന്‍റെ പ്രത്യക്ഷതയ്ക്കും വേലയ്ക്കുമായി നോക്കിപ്പാർത്തിരിക്കുന്ന സകലർക്കും ഈ പുസ്തകം വായിക്കാനാകുമെന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷ.