ദൈനംദിന ദൈവവചനങ്ങള്‍: ദൈവത്തിന്‍റെ പ്രത്യക്ഷതയും പ്രവർത്തനവും | ഉദ്ധരണി 71

16 11 2020

ദൈവത്തിന്‍റെ ആറായിരം വർഷത്തെ കാര്യനിർവഹണ പദ്ധതി അവസാനിക്കുകയാണ്. അവന്‍റെ ആഗമനം അന്വേഷിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കുമായി ദൈവരാജ്യത്തിന്‍റെ കവാടം ഇതിനകം തുറക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. പ്രിയ സഹോദരീ സഹോദരന്മാരേ, നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് കാത്തിരിക്കുന്നത്? നിങ്ങൾ എന്താണ് അന്വേഷിക്കുന്നത്? ദൈവം പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നതിനായി നിങ്ങൾ കാത്തിരിക്കുകയാണോ? നിങ്ങൾ അവന്‍റെ കാൽപ്പാടുകൾ തിരയുകയാണോ? ദൈവത്തിന്‍റെ വരവിനായി നമ്മൾ എത്രമാത്രം ആഗ്രഹിക്കുന്നു! ദൈവത്തിന്‍റെ കാൽപ്പാടുകൾ കണ്ടെത്തുവാൻ എത്ര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്! ഇതുപോലുള്ള ഒരു യുഗത്തിൽ, ഇതുപോലുള്ള ഒരു ലോകത്തിൽ, ദൈവം പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന ദിവസത്തിനു സാക്ഷ്യം വഹിക്കാൻ നാം എന്തു ചെയ്യണം? ദൈവത്തിന്‍റെ കാൽച്ചുവടുകൾക്കൊപ്പം നടക്കാൻ നാം എന്തു ചെയ്യണം? ദൈവം പ്രത്യക്ഷപ്പെടാൻ കാത്തിരിക്കുന്ന എല്ലാവരും ഇത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒന്നിലധികം സന്ദർഭങ്ങളിൽ അത്തരം ചോദ്യങ്ങൾ പരിഗണിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ അതിന്‍റെ ഫലം എന്തായിരുന്നു? ദൈവം എവിടെയാണ് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത്? ദൈവത്തിന്‍റെ കാൽപ്പാടുകൾ എവിടെയാണ്? നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം ലഭിച്ചോ? അനേകർ ഈ രീതിയിൽ മറുപടി പറയും: “ദൈവം തന്നെ അനുഗമിക്കുന്ന എല്ലാവരുടെയും ഇടയിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു, അവന്‍റെ കാൽപ്പാടുകൾ നമ്മുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ട്. ഇത് വളരെ ലളിതമാണ്!” ആർക്കും ഒരു സൂത്രവാക്യ ഉത്തരം നൽകാൻ കഴിയും, എന്നാൽ ദൈവത്തിന്‍റെ വരവോ അവന്‍റെ കാൽപ്പാടുകളോ എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ? ദൈവത്തിന്‍റെ പ്രത്യക്ഷത വ്യക്തിപരമായി തന്‍റെ വേല ചെയ്യുവാനായി ഭൂമിയിലേക്കുള്ള വരവിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. സ്വന്തം സ്വത്വത്തോടും സ്വഭാവത്തോടും കൂടെ, അവന് സ്വതസിദ്ധമായ രീതിയിലും, ഒരു യുഗത്തിന് തുടക്കം കുറിക്കുന്നതിനും ഒരു യുഗം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനുമുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നതിന് അവിടുന്ന് മനുഷ്യവർഗ്ഗത്തിന്‍റെ ഇടയിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നു. ഇത്തരത്തിലുള്ള വരവ് ഒരു തരം ചടങ്ങല്ല. ഇത് ഒരു അടയാളമോ ചിത്രമോ അത്ഭുതമോ, ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള മഹത്തായ ദർശനമോ അല്ല. അതിലുപരിയായി ഇത് ഒരുതരം മത പ്രക്രിയയുമല്ല. ഇത് ആർക്കും സ്പർശിക്കാനും കാണാനും കഴിയുന്ന യഥാർത്ഥവും ഭൗതികവുമായ ഒരു വസ്തുതയാണ്. ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രത്യക്ഷപ്പെടൽ പതിവ് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഹ്രസ്വകാല ഏറ്റെടുക്കലിനോ അല്ല; മറിച്ച്, അത് അവിടുത്തെ കാര്യനിർവഹണ പദ്ധതിയിലെ ഒരു ഘട്ട ജോലിക്കുവേണ്ടിയാണ്. ദൈവത്തിന്‍റെ വരവ് എല്ലായ്പ്പോഴും അർത്ഥവത്തായതാണ്, അത് എല്ലായ്പ്പോഴും അവന്‍റെ കാര്യനിർവഹണ പദ്ധതിയുമായി ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ദൈവം മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശം നൽകുന്നതും നയിക്കുന്നതും പ്രബുദ്ധമാക്കുന്നതുമായ “പ്രത്യക്ഷപ്പെടലിൽ” നിന്ന് തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ ഒന്നിനെയാണ് ഇവിടെ “പ്രത്യക്ഷപ്പെടൽ” എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഓരോ തവണയും സ്വയം വെളിപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ദൈവം തന്‍റെ മഹത്തായ പ്രവർത്തനത്തിന്‍റെ ഒരു ഘട്ടം നിർവഹിക്കുന്നു. ഈ പ്രവർത്തനം മറ്റേതു കാലത്തെ വേലയെക്കാളും വ്യത്യസ്തമാണ്. അത് മനുഷ്യനു സങ്കൽപ്പിക്കാൻ പോലും കഴിയില്ല. മനുഷ്യൻ അത് ഒരിക്കലും അനുഭവിച്ചിട്ടില്ല. ഒരു പുതിയ യുഗം ആരംഭിച്ച്, കഴിഞ്ഞ കാലത്തെ അവസാനിപ്പിക്കുന്ന ജോലിയാണ് ഇത്. ഇത് മനുഷ്യരാശിയുടെ രക്ഷയ്ക്കായി പുതിയതും മെച്ചപ്പെട്ടതുമായ ഒരു പ്രവൃത്തിയാണ്; മാത്രമല്ല, മനുഷ്യരാശിയെ പുതിയ യുഗത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന പ്രവൃത്തിയാണ്. ഇതാണ് ദൈവത്തിന്‍റെ വരവ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.

ദൈവത്തിന്‍റെ വരവിന്‍റെ അർത്ഥമെന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ, നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ദൈവത്തിന്‍റെ കാൽപ്പാടുകൾ തേടണം? ഈ ചോദ്യം വിശദീകരിക്കാൻ പ്രയാസമില്ല: ദൈവം എവിടെ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടാലും അവിടെ അവന്‍റെ കാൽപ്പാടുകൾ നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തും. അത്തരമൊരു വിശദീകരണം എളുപ്പമുള്ളതെന്നു തോന്നിപ്പിച്ചേക്കാം, പക്ഷേ പ്രായോഗികമായി അത്ര എളുപ്പമല്ല. കാരണം ദൈവം എവിടെയാണ് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നതെന്ന് പലർക്കും അറിയില്ല. അവൻ എവിടെയാണ് പ്രത്യക്ഷപ്പെടാൻ സന്നദ്ധനാകുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ എവിടെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടണം എന്നും അറിയില്ല. പരിശുദ്ധാത്മാവ് പ്രവർത്തിക്കുന്നിടത്തെല്ലാം ദൈവം പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നുവെന്ന് ചിലർ ഉൾപ്രേരണയാൽവിശ്വസിക്കുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ ആത്മീയ വ്യക്തികൾ ഉള്ളിടത്തു ദൈവം പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നുവെന്ന് അവർ വിശ്വസിക്കുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ ഉയർന്ന പ്രശസ്തി ഉള്ള ആളുകൾ എവിടെയാണോ അവിടെ ദൈവം പ്രത്യക്ഷപ്പെടുമെന്ന് അവർ വിശ്വസിക്കുന്നു. അത്തരം വിശ്വാസങ്ങൾ ശരിയോ തെറ്റോ എന്നത് ഈ നിമിഷം നമുക്ക് മാറ്റിനിർത്താം. അത്തരമൊരു ചോദ്യം വിശദീകരിക്കാൻ നമുക്ക് ആദ്യം വ്യക്തമായ ഒരു ലക്ഷ്യം ഉണ്ടായിരിക്കണം: നാം ദൈവത്തിന്‍റെ കാൽപ്പാടുകൾക്കായി തിരയുന്നു. നാം ആത്മീയ വ്യക്തികളെ അന്വേഷിക്കുകയല്ല, പ്രശസ്തി നേടിയ വ്യക്തികളെ പിന്തുടരുകയോ അല്ല. നാം ദൈവത്തിന്‍റെ കാൽപ്പാടുകൾ പിന്തുടരുന്നു. ഇക്കാരണത്താൽ, നാം ദൈവത്തിന്‍റെ കാൽപ്പാടുകൾക്കായി തിരയുന്നതിനാൽ, ദൈവേഷ്ടം, ദൈവവചനങ്ങൾ, അവന്‍റെ മൊഴികൾ എന്നിവയ്ക്കായി അന്വേഷിക്കാൻ നമ്മൾ കടപ്പെട്ടവരാണ്—കാരണം, ദൈവം സംസാരിക്കുന്ന പുതിയ വാക്കുകൾ എവിടെയാണെങ്കിലും, ദൈവത്തിന്‍റെ ശബ്ദം അവിടെയുണ്ട്; ദൈവത്തിന്‍റെ കാൽപ്പാടുകൾ ഉള്ളിടത്തെല്ലാം ദൈവത്തിന്‍റെ പ്രവൃത്തികൾ ഉണ്ട്. ദൈവത്തിന്‍റെ പ്രകടനം എവിടെയുണ്ടോ അവിടെ ദൈവം പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു; ദൈവം പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നിടത്തെല്ലാം സത്യവും വഴിയും ജീവനും നിലനിൽക്കുന്നു. ദൈവത്തിന്‍റെ കാൽപ്പാടുകൾ അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ “ദൈവം സത്യവും വഴിയും ജീവനുമാണ്” എന്ന വാക്കുകൾ നിങ്ങൾ അവഗണിച്ചു. അതിനാൽ അനേകർ സത്യം സ്വീകരിക്കുമ്പോഴും അവർ ദൈവത്തിന്‍റെ കാൽപ്പാടുകൾ കണ്ടെത്തിയെന്നു വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. മാത്രവുമല്ല, അവർ ദൈവത്തിന്‍റെ ആഗമനത്തെ അംഗീകരിക്കുന്നുമില്ല. എന്തൊരു ഗുരുതരമായ തെറ്റ്! ദൈവത്തിന്‍റെ ആഗമനത്തിന് മനുഷ്യന്‍റെ സങ്കൽപ്പങ്ങളുമായി പൊരുത്തപ്പെടാൻ കഴിയില്ല. അതുപോലെ, മനുഷ്യന്‍റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ദൈവത്തിനു പ്രത്യക്ഷപ്പെടാനും കഴിയില്ല. ദൈവം തന്‍റെ വേല ചെയ്യുമ്പോൾ സ്വന്തം തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളും സ്വന്തം പദ്ധതികളും ചെയ്യുന്നു; മാത്രമല്ല, അവന് അവന്റേതായ ലക്ഷ്യങ്ങളും സ്വന്തം രീതികളുമുണ്ട്. അവൻ ഏത് പ്രവൃത്തി ചെയ്യുമ്പോഴും മനുഷ്യനുമായി അത് ചർച്ച ചെയ്യാനോ ഉപദേശം തേടാനോ തുനിയേണ്ടതില്ല. അവന്‍റെ പ്രവൃത്തിയെക്കുറിച്ച് ഓരോ വ്യക്തിയെയും അറിയിക്കേണ്ട ആവശ്യവുമില്ല. ഇതാണ് ദൈവത്തിന്‍റെ മനോഭാവം; എല്ലാവരും ഇത് അംഗീകരിക്കുകയും വേണം. ദൈവത്തിന്‍റെ വരവിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കാനും ദൈവത്തിന്‍റെ പാത പിന്തുടരാനും നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ ആദ്യം നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം സങ്കൽപ്പങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കണം. ദൈവം ഇന്നതു ചെയ്യണമെന്നോ അങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്നോ നിങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടരുത്. നീ അവനെ നിന്‍റെ പരിധിക്കുള്ളിൽ നിർത്തുകയും അവനെ നിന്‍റെ സ്വന്തം സങ്കൽപ്പങ്ങളിൽ പരിമിതപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യരുത്. പകരം, നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ദൈവത്തിന്‍റെ കാൽപ്പാടുകൾ തേടണം, ദൈവത്തിന്‍റെ ആഗമനത്തെ എങ്ങനെ വരവേൽക്കണം, ദൈവത്തിന്‍റെ പുതിയ പ്രവൃത്തിക്ക് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ കീഴ്വഴങ്ങണം എന്ന് നിങ്ങൾ ചോദിക്കണം: ഇതാണ് മനുഷ്യൻ ചെയ്യേണ്ടത്. മനുഷ്യൻ സത്യമല്ലാത്തതിനാലും അവന്‍റെ കൈവശം സത്യമില്ലാത്തതിനാലും അവൻ അന്വേഷിക്കുകയും അംഗീകരിക്കുകയും അനുസരിക്കുകയും വേണം.

‘വചനം ജഡത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു’ എന്നതിൽനിന്ന്

കൂടുതല്‍ കാണുക

Leave a Reply

ഷെയര്‍

കാന്‍സല്‍ ചെയ്യുക