പതിവായി ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങള്‍

6 ലേഖനങ്ങള്‍

സര്‍വശക്തനായ ദൈവവും കര്‍ത്താവായ യേശുവും ഒരേ ദൈവമാണ്

സാത്താൻ മനുഷ്യവർഗത്തെ ദുഷിപ്പിച്ചപ്പോൾ, മനുഷ്യവർഗത്തിന്‍റെ രക്ഷയ്ക്കായി ദൈവം തന്‍റെ കാര്യനിർവഹണ പദ്ധതി ആരംഭിച്ചു. മനുഷ്യവർഗത്തിന്‍റെ...

13 10 2020

സര്‍വശക്തനായ ദൈവത്തിന്‍റെ സഭയുടെ അടിസ്ഥാന വിശ്വാസങ്ങള്‍

(1) സര്‍വശക്തനായ ദൈവത്തിന്‍റെ സഭയുടെ തത്ത്വങ്ങള്‍ ക്രിസ്തുമതത്തിന്റെ തത്ത്വങ്ങൾ ബൈബിളിൽ നിന്നും, സർവശക്തനായ ദൈവത്തിന്റെ സഭയുടെ തത്ത്വങ്ങൾ...

13 10 2020