സർവശക്തനായ ദൈവവും സര്‍വശക്തനായ ദൈവത്തിന്‍റെ സഭയും

5 ലേഖനങ്ങള്‍

ദൈവത്തിന്‍റെ ന്യായവിധിയിലും ശാസനത്തിലും അവിടുത്തെ രൂപം ദര്‍ശിക്കല്‍

കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിനെ അനുഗമിക്കുന്ന മറ്റ് ദശലക്ഷങ്ങളെപ്പോലെ നമ്മളും ബൈബിളിന്റെ നിയമങ്ങളും കല്പനകളും പാലിക്കുകയും കർത്താവായ...

13 10 2020

സര്‍വശക്തനായ ദൈവത്തിന്‍റെ പ്രത്യക്ഷതയും പ്രവൃത്തിയും (ഭാഗം 1)

രണ്ടായിരം വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്കു മുമ്പ് കര്‍ത്താവായ യേശു പറഞ്ഞു, “സ്വർഗരാജ്യം സമീപിച്ചിരിക്കുന്നു; അതുകൊണ്ട് അനുതപിച്ചു ദൈവത്തിലേക്കു തിരിയുക”...

13 10 2020