ക്രിസ്തീയ ഡോക്യുമെന്ററി എക്സ്ട്രാക്റ്റ് "എല്ലാറ്റിനും മേൽ പരമാധികാരിയായ ഒരുവൻ": റോമാ സാമ്രാജ്യത്തിന്‍റെ ഉയർച്ചയും വീഴ്ചയും

30 05 2021

The ancient Roman Empire rose up and was founded for the spread of Christianity. Its golden age was ushered in by establishing Christianity as its national religion. And it was destroyed due to its persecution of Christians…. Watch this Christian movie clip to find out the reasons behind the rise and fall of the Roman Empire.

Credits: https://www.holyspiritspeaks.org/special-topic/copyright.html

കൂടുതല്‍ കാണുക

Leave a Reply

ഷെയര്‍

കാന്‍സല്‍ ചെയ്യുക