ദൈവത്തിന്‍റെ കാര്യനിർവഹണം എന്നെന്നും മുന്നോട്ടു നീങ്ങുന്നു

30 05 2021

ക്രിസ്തീയ ഡോക്യുമെന്ററി എക്സ്ട്രാക്റ്റ് "എല്ലാറ്റിനും മേൽ പരമാധികാരിയായ ഒരുവൻ": ദൈവത്തിന്‍റെ കാര്യനിർവഹണം എന്നെന്നും മുന്നോട്ടു നീങ്ങുന്നു

When the ancestors of mankind, Adam and Eve, were corrupted by Satan, God began His management of mankind's salvation. Since that time, He has worked without cease: God decreed the laws to guide mankind, and He personally came among man to be crucified and redeem mankind, and during the last days, God continues His work, fulfilling the prophecies of the Bible: "I go to prepare a place for you" (John 14:2). "I come quickly; and My reward is with Me, to give every man according as his work shall be" (Revelation 22:12).

കൂടുതല്‍ കാണുക

Leave a Reply

ഷെയര്‍

കാന്‍സല്‍ ചെയ്യുക