ദൈനംദിന ദൈവവചനങ്ങള്‍: ദൈവവേലയെക്കുറിച്ച് അറിയല്‍ | ഉദ്ധരണി 218

13 10 2020

ആയിരക്കണക്കിനു വർഷങ്ങളായി ഞാൻ കൈകാര്യം ചെയ്തുപോന്ന പ്രവൃത്തി മനുഷ്യന് പൂർണമായും വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് അന്ത്യനാളുകളിൽ മാത്രമാണ്. എന്‍റെ കാര്യനിർവഹണത്തിന്‍റെ പൂർണ രഹസ്യം ഞാൻ ഇപ്പോൾ മാത്രമാണ് മനുഷ്യന് വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്; മാത്രമല്ല മനുഷ്യൻ എന്‍റെ വേലയുടെ ഉദ്ദേശ്യം മനസ്സിലാക്കുകയും എന്‍റെ എല്ലാ രഹസ്യങ്ങളും ഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഏത് ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തെ കുറിച്ചാണോ മനുഷ്യൻ തത്പരനായിരിക്കുന്നത് അതേക്കുറിച്ചുള്ള സകല കാര്യങ്ങളും ഞാൻ ഇതിനകം മനുഷ്യനോട് പറഞ്ഞുകഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. 5,900 വർഷത്തിലേറെയായി ഗുപ്തമായിരുന്ന എന്‍റെ രഹസ്യങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ ഇതിനകം മനുഷ്യനു വേണ്ടി അനാവരണം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ആരാണ് യഹോവ? ആരാണ് മിശിഹാ? ആരാണ് യേശു? ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. എന്‍റെ പ്രവൃത്തി ഈ പേരുകളോടു ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ അത് ഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ടോ? എന്‍റെ വിശുദ്ധനാമം എങ്ങനെയാണ് ഘോഷിക്കപ്പെടേണ്ടത്? എന്‍റെ ഏതെങ്കിലും പേരുകളാൽ എന്നെ വിളിച്ചിട്ടുള്ള ജനതകളിൽ ഏതിലെങ്കിലേക്കും എന്‍റെ നാമം എങ്ങനെയാണ് വ്യാപിക്കേണ്ടത്? എന്‍റെ പ്രവൃത്തി വികസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, ഞാൻ അത് അതിന്‍റെ പൂർണതയിൽ സകല ജനതകളിലേക്കും വ്യാപിപ്പിക്കും. എന്‍റെ പ്രവൃത്തി നിങ്ങളിൽ നടപ്പിലാക്കിയിരിക്കുന്നതിനാൽ, ഇസ്രായേലിലെ ദാവീദ്ഗൃഹത്തിലെ ഇടയന്മാരെ യഹോവ പ്രഹരിച്ചതുപോലെ ഞാൻ നിങ്ങളെ പ്രഹരിക്കും, നിങ്ങൾ സകല ജനതകളുടെയും ഇടയിൽ ചിതറിപ്പോകാൻ ഇടയാക്കും. അന്ത്യനാളുകളിൽ ഞാൻ സകല ജനതകളെയും തരിപ്പണമാക്കി അവയിലെ ജനങ്ങളെ ചിതറിക്കും. ഞാൻ വീണ്ടും മടങ്ങിവരുമ്പോൾ, എന്‍റെ ജ്വലിക്കുന്ന ജ്വാലകൾ നിശ്ചയിച്ച അതിർവരമ്പുകളിലൂടെ ജനതകൾ വിഭജിക്കപ്പെട്ടിരിക്കും. ആ സമയത്ത്, ചുട്ടുപൊള്ളുന്ന സൂര്യനെപ്പോലെ ഞാൻ പുതുതായി എന്നെത്തന്നെ മനുഷ്യർക്ക് വെളിപ്പെടുത്തും; അവർ മുമ്പൊരിക്കലും കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത വിശുദ്ധനായവന്‍റെ പ്രതിച്ഛായയിൽ അവരുടെ മുമ്പാകെ സ്വയം വെളിപ്പെടുത്തും; യഹോവയായ ഞാൻ ഒരിക്കൽ യഹൂദാ ഗോത്രങ്ങളുടെ ഇടയിലൂടെ നടന്നതുപോലെ ജനപ്പെരുപ്പമുള്ള ജനതകളുടെ ഇടയിലൂടെ നടക്കും. അന്നുമുതൽ, ഭൂമിയിലെ മനുഷ്യരാശിയുടെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ അവരെ നയിക്കും. അവിടെ അവർ തീർച്ചയായും എന്‍റെ മഹത്ത്വം കാണും, ജീവിതത്തിൽ വഴികാട്ടിയായി വായുവിൽ ഒരു മേഘസ്തംഭവും അവർ തീർച്ചയായും കാണും, കാരണം ഞാൻ വിശുദ്ധ സ്ഥലങ്ങളിൽ പ്രത്യക്ഷമാകും. മനുഷ്യൻ എന്‍റെ നീതിദിവസവും എന്‍റെ മഹത്ത്വമാർന്ന പ്രത്യക്ഷതയും കാണും. ഞാൻ മുഴു ഭൂമിമേലും വാഴുകയും എന്‍റെ അനേകം പുത്രന്മാരെ മഹത്ത്വപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അത് സംഭവിക്കും. ഭൂമിയിലെമ്പാടും മനുഷ്യർ കുമ്പിടും, മനുഷ്യരുടെ ഇടയിൽ, ഞാൻ ഇന്നു നിർവഹിക്കുന്ന പ്രവൃത്തിയാകുന്ന പാറമേൽ, എന്‍റെ കൂടാരം ഉറപ്പായി സ്ഥാപിക്കപ്പെടും. ആലയത്തിൽ ആളുകൾ എന്നെ സേവിക്കുകയും ചെയ്യും. വൃത്തിഹീനവും മലിനവുമായ കാര്യങ്ങളാൽ മൂടിയ യാഗപീഠം ഞാൻ കഷണങ്ങളായി തർത്തശേഷം പുതിയ ഒന്ന് നിർമിക്കും. ജനിച്ച് അധികമാകാത്ത ആട്ടിൻകുട്ടികളെയും പശുക്കിടാങ്ങളെയും വിശുദ്ധ ബലിപീഠത്തിലേക്കു കൊണ്ടുവരും. ഇപ്പോഴത്തെ ആലയം തകർത്തു കളഞ്ഞശേഷം പുതിയ ഒന്ന് നിർമിക്കും. മ്ലേച്ഛരായ ആളുകളെക്കൊണ്ട് നിറഞ്ഞ, ഇപ്പോഴത്തെ ആലയം തകർന്നുവീഴും, ഞാൻ പണിയാനിരിക്കുന്ന ആലയം എന്നോട് വിശ്വസ്തരായ ദാസന്മാരെക്കൊണ്ട് നിറയും. അവർ ഒരിക്കൽക്കൂടി എഴുന്നേറ്റു നിന്ന് എന്‍റെ ആലയത്തിന്‍റെ മഹത്ത്വത്തിനായി എന്നെ സേവിക്കും. എനിക്കു വലിയ മഹത്ത്വം ലഭിക്കുന്ന ദിവസം നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും കാണും, ഞാൻ ആലയം പൊളിച്ചുകളഞ്ഞിട്ട് പുതിയ ഒന്ന് നിർമിക്കുന്ന നാൾ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും കാണും. എന്‍റെ കൂടാരം മനുഷ്യരുടെ ലോകത്തിലേക്കു വരുന്ന ദിവസവും നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും കാണും. ഞാൻ ആ ആലയം തകർത്തുകളയുമ്പോൾ, മനുഷ്യരുടെ ഈ ലോകത്തിലേക്ക് എന്‍റെ കൂടാരം കൊണ്ടുവരും, എന്‍റെ വരവ് അവർ കാണുന്നതുപോലെ തന്നെ. സകല ജനതകളെയും തകർത്തശേഷം ഞാൻ അവരെ പുതുതായി കൂട്ടിവരുത്തും; തുടർന്ന് എന്‍റെ ആലയം പണിയുകയും എന്‍റെ യാഗപീഠം സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്യും, അങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും എനിക്കു യാഗം അർപ്പിക്കുകയും എന്‍റെ ആലയത്തിൽ എന്നെ സേവിക്കുകയും വിജാതീയ ജനതകൾക്കിടയിൽ എന്‍റെ പ്രവൃത്തിക്കായി സവിശ്വസ്തം സ്വയം അർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യാനാകും. അവർ ആധുനികകാല ഇസ്രായേല്യരായി മാറും; പുരോഹിത വസ്ത്രവും കിരീടവും അണിഞ്ഞ അവരുടെ നടുവിൽ, യഹോവയായ എന്‍റെ മഹത്ത്വം ഉണ്ടായിരിക്കും, എന്‍റെ മഹിമ അവരുടെമേൽ വരുകയും അവരോടൊപ്പം വസിക്കുകയും ചെയ്യും. വിജാതീയ ജനതകൾക്കിടയിലെ എന്‍റെ പ്രവൃത്തിയും അതേ രീതിയിൽ നടപ്പാക്കപ്പെടും. ഇസ്രായേലിലെ എന്‍റെ വേല എങ്ങനെ ആയിരുന്നുവോ, അതുപോലെ ആയിരിക്കും വിജാതീയ ജനതകളിലെ എന്‍റെ വേലയും, കാരണം ഞാൻ ഇസ്രായേലിൽ എന്‍റെ വേല വിപുലമാക്കുകയും വിജാതീയ ജനതകളിലേക്ക് അതു വ്യാപിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും.

‘വചനം ജഡത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു’ എന്നതിൽനിന്ന്

കൂടുതല്‍ കാണുക

Leave a Reply

ഷെയര്‍

കാന്‍സല്‍ ചെയ്യുക