ക്രിസ്തീയ ഡോക്യുമെന്ററി എക്സ്ട്രാക്റ്റ് "എല്ലാറ്റിനും മേൽ പരമാധികാരിയായ ഒരുവൻ": ദൈവം ഭൂമിയിലേക്കു വരുകയും പാപയാഗമാകുകയും ചെയ്യുന്നു

30 05 2021

During the Age of Grace, the Lord Jesus came among man and was crucified for his sake. He released man from the bondage of the law, and because of the sin offering, mankind enjoyed the Lord's love and mercy…. The coming of the Lord Jesus ushered mankind into a new age. Meanwhile, it improved the relationship between God and man, and opened up a new beginning, a new start to God's work of management among mankind.

Credits: https://www.holyspiritspeaks.org/special-topic/copyright.html

കൂടുതല്‍ കാണുക

Leave a Reply

ഷെയര്‍

കാന്‍സല്‍ ചെയ്യുക