സര്‍വശക്തനായ ദൈവത്തിന്‍റെ തിരഞ്ഞെടുത്ത വചനങ്ങള്‍

സര്‍വശക്തനായ ദൈവത്തിന്‍റെ പ്രവൃത്തിയെ കുറിച്ചുള്ള തിരഞ്ഞെടുത്ത വചനങ്ങൾ ഈ പുസ്തകത്തില്‍ ഉള്‍ക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നു. അവ ദൈവരാജ്യയുഗത്തില്‍ സര്‍വശക്തനായ ദൈവത്തിന്‍റെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടലിനും പ്രവൃത്തിക്കും സാക്ഷ്യം വഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അവ ദൈവത്തിന്‍റെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടലിനു വേണ്ടി അഭിലഷിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും കര്‍ത്താവായ യേശു വളരെ മുമ്പുതന്നെ വെണ്മേഘങ്ങളില്‍ ആഗതനായി എന്നും അവനാണ് സര്‍വശക്തനായ ദൈവം, അന്ത്യനാളുകളിലെ ക്രിസ്തു—വെളിപാടിന്‍റെ പുസ്തകത്തില്‍ പ്രവചിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള, ചുരുള്‍ തുറക്കുകയും ഏഴു മുദ്രകള്‍ പൊട്ടിക്കുകയും ചെയ്ത കുഞ്ഞാട്—എന്നും മനസ്സിലാക്കിക്കൊടുക്കുന്നു.